dětem a rodičům - matematika
 

DOMŮ
Ruèní práce
Tipy na akce
Omalovánky
Malí kuchaøi
Malování
Vystøihovánky
Pro mozky
Uèení
Hry pøe net
On line hry
Pro rodièe
DÌTSKÉ ZBOŽÍ
Užiteèné info
Tipoy na akce
Tipy na výlet-druh
Tipy na výlet-kraje
Ubytování
Mapy kraje
Pro pohodu
Sms zdarma
Napište nám
Podpoøte nás

Funkce
- lineární funkce 
- kvadratické funkce 
- lomené funkce 
- funkce s absolutní hodnotou
- mocninné funkce 
- odmocninné (iracionální) 
- funkce 
- logaritmické funkce 
- exponenciální funkce 
- goniometrické funkce 
- cyklometrické funkce 
- inverzní funkce 
- definiční obor funkce


Výrazy
- mocniny a odmocniny
- finanční matematika
- funkce 
- rovnice 
- nerovnice 


Rovnice
- lineární rovnice 
- kvadratické rovnice 
- rovnice s neznámou ve jmenovateli 
- iracionální rovnice (s odmocninami) 
- rovnice s absolutní hodnotou 
- logaritmické rovnice 
- exponenciální rovnice 
- goniometrické rovnice 
- rovnice s parametrem 
- soustavy rovnic 
- kubické rovnice
 

Nerovnice
- lineární nerovnice 
- kvadratické nerovnice 
- exponenciální nerovnice
 - logaritmické nerovnice 
- goniometrické nerovnice
- s neznámou ve jmenovateli
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=